Etiske retningslinjer

 

Kruge AS ønsker å bidra til en sunn utvikling i bransjen, både i forhold til kundenytte, miljø, samfunnsnytte og økonomisk bærekraft. Vi vil at våre medarbeidere handler redelig, etisk og innenfor gjeldene lover og regler. Gjennom Kruges verdier ønsker vi å skape en kultur for dette. Vi vil fremstå som Løsningsorienterte, Engasjerte, Visjonære og Ærlige.

Ansvar

Ledelsen har ansvar for å skape en kultur for bærekraftig adferd. Samtlige medarbeidere er ansvarlige for å etterleve Kruges etiske retningslinjer.

Bakgrunn

Kruge AS er avhengig av et positivt omdømme for etterlevelse av verdiene våre. Innhold:

 1. Korrupsjon/hederlig adferd
  Kruge AS tillater ingen form for ytelser, - gi og/eller motta gaver/tjenester for å oppnå fordeler verken for seg selv eller selskapet.

 2. Gaver/bestikkelser
  Strøartikler/markedsføringsmateriell som er godkjent av Kruge defineres ikke som gave i denne sammenheng. For å unngå at Kruges ansatte kommer opp i situasjoner der deres integritet utfordres, har Kruge bestemt at gaver utenfor skattelovens bestemmelser om skattefritak verken skal gis eller tas i mot i forhold til noen interessepart.

 3. Reiser/arrangementer
  Reiser, opphold og arrangementer uten relevant og nyttig faglig innhold er ikke tillatt uansett arrangør. Reiser, opphold og arrangementer med relevant faglig innhold skal håndteres i henhold til regnskaps- og skattelovgivningen.

 4. Representasjon/bevertningsretningslinjer
  Kruges etiske retningslinjer skal gi våre medarbeidere et trygt og godt grunnlag for å handle redelig, moralsk forsvarlig og innenfor lovens grenser, håndtere dilemmaer og gjøre gode valg.

 5. Innkjøp/anskaffelser
  Alle leverandører skal godkjennes av Daglig leder i henhold til Kruges kriterier for leverandørvalg

 6. Varsling av kritikkverdige forhold
  Kruge AS ønsker å sikre en trygg, forutsigbar, kjent og strukturert saksgang ved behandling av antatt kritikkverdige forhold.

Retningslinjer for etisk handel i Kruge AS

Kruge AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører/samarbeidspartnere har Kruge AS utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Retningslinjer for etisk handel i Kruge AS NORSK

 

 

Supplier Code of conduct for Kruge AS

At Kruge AS, works to promote good working and environmental conditions in our supply chains. We do this in close collaboration with our suppliers and business partners. To clarify what we expect from our suppliers, Kruge has prepared guidelines for ethical trade. The Supplier Code of Conduct cover basic requirements for human rights, labor rights and environment. 

Supplier Code of conduct for Kruge AS ENGELSK