Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Parter og supplerende standarder

Generelle salgs-, leverings- og oppdragsbetingelser gjelder for alle tilbud og oppdrag mellom KRUGE og KUNDEN. I den grad annet ikke fremgår av disse vilkår gjelder FL-VA/VVS/KULDE 2020 for salg og leveranser.

 

2. Bestillingen

KUNDEN har ansvaret for å spesifisere hva som ønskes levert. KRUGE plikter på forespørsel å gi korrekt informasjon om alle de produkter som ønskes kjøpt og hva de er egnet til. KUNDEN har selv ansvaret for at produktet er egnet til sitt formål. Konsulentbistand utover å gi korrekte opplysninger om produkter m.v. forutsetter skriftlig bestilling.

 

3. Tilbud/ordrebekreftelse

Alle tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. "Generell salgs- og, leveringsbetingelser" er en del av ethvert tilbud/ordrebekreftelse. Disse finnes på www.kruge.no i den grad de ikke er vedlagt tilbudet eller ordrebekreftelsen. Det tas forbehold om at varer på lager kan være utsolgt etter at tilbud er avgitt og frem til aksept foreligger. Et akseptert tilbud eller bestilling kan ikke kanselleres uten KRUGE sitt samtykke.

 

4. Priser og levering

I mangel av annen avtale faktureres ytelsene etter de til enhver tid gjeldende priser. Alle priser oppgis eks. mva. I tillegg kommer kostnader til transport. Endrer KUNDEN sin bestilling har KRUGE rett til å endre både sitt tilbud både med hensyn til produkt/materialer og pris. KRUGE kan også endre sitt tilbud som følge av endringer i valutapriser, fraktkostnader, tollsatser m.v. samt endrede priser fra underleverandører i den grad slike endringer fremkommer etter at tilbud er gitt. Ved konsulentbistand, eller rådgivning, forbeholder KRUGE seg rett til dekning av direkte utlegg, administrasjon, reiseutgifter og påslag for underleveranser.

 

5. Betalingsbetingelser mv.

Det foretas løpende fakturering med 14 dagers forfall. Faktura kan utstedes når varen går ut fra lager. Frakt kommer i tillegg og belastes KUNDEN med mindre annet er avtalt. Eventuelle reklamasjoner må fremsettes skriftlig før forfall. Ved mangelfull leveranse eller berettigede reklamasjoner plikter KUNDEN å betale den ubestridte del av fakturaen. KUNDEN kan ikke kreve motregning av et omstridt motkrav mot faktura fra KRUGE. KRUGE betinger seg retten til å kreve betalings-sikkerhet før levering eller sette kredittgrense etter en konkret vurdering etter egen vurdering.

 

6. Leveringsbetingelser

Kruge AS sine standard leveringsbetingelser er EXW Kruge AS.

 

7. Kvalitet og mottakskontroll

KRUGE leverer produkter som er ordinære handelsvarer og ellers i henhold til produsentens produktbeskrivelser. Eventuelle spesielle kvaliteter må fremgå av bestillingen. KUNDEN plikter å foreta mottakskontroll. Dersom det hevdes å foreligge feil ved leveransen må det meddeles KRUGE skriftlig innen 7 dager fra mottak.

 

8. Transport, risiko og forsinkelse

KRUGE velger transportalternativ etter beste skjønn. Etter at leveransen er levert til valgte transportør, har KUNDEN ansvar for eventuell forsinkelse eller skade som måtte oppstå under transporten. For øvrig følger transporten bestemmelsene i Incoterm 2020. KRUGE påtar seg ikke ansvar for forsinkelser fra sin levering med mindre en konkret leveringstid er garantert. Ordrebekreftelsen angir beregnet leveringstid fra vårt lager, Spikkestad.

 

9. Mottakskontroll, reklamasjon og mangler

Reklamasjoner og mangler som ikke kunne avdekkes ved mottakskontroll, må reklameres skriftlig innen 30 dager fra mangelen kunne vært reklamert. Reklamasjon må senest skje innen 5 år fra fakturadatoen. Ved berettigede reklamasjoner eller mangler har KRUGE rett til retting eller omlevering. Utover det har ikke KRUGE ansvar for merkostnader ved eventuelle berettigede mangler.

 

10. Erstatningsansvar

Har KUNDEN blitt påført merkostnader ved mangelfull oppfyllelse av sin forpliktelse, har KRUGE kun ansvar for følgeskader dersom dette skyldes grov uaktsomhet fra KRUGE. Ved simpel uaktsomhet har KRUGE ansvar for eventuelle skader på KUNDEN sine øvrige arbeider på prosjektet oppad begrenset til aktuelle leveranses fakturerte verdi.

 

11. Betalingsmislighold fra KUNDEN

KRUGE har rett til – uten ytterligere varsel – å stanse videre levering eller annen ytelse dersom betaling ikke er foretatt etter at en faktura er blitt purret og purringsfristen er utløpt. KRUGE har ikke noen form for ansvar for konsekvenser av en midlertidig stans i levering eller avslutning av oppdraget så som følge av slik stans. Slik stans kan iverksettes også selv om det gjelder et omtvistet betalingskrav.

 

12. Eiendomsrett og bruksrett

KRUGE har den fulle og hele rett til å disponere over den kunnskap KRUGE har fått gjennom leveransen og/eller oppdraget så langt det ikke gjelder sensitive forretningshemmeligheter.

 

13. Sensitiv informasjon

KUNDEN har ikke rett til å videreformidle prisinformasjon eller annen sensitiv informasjon til andre utenfor egen organisasjon. Informasjon fra åpne kilder vil ikke være sensitiv informasjon. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre erstatningsansvar.

 

14. Retur

Retur av varer aksepteres kun etter avtale med KRUGE. Varer som aksepteres returnert av KRUGE skal være i samme stand som ved levering, ubrukt, uskadet og i original ubrutt emballasje. Dersom returnert vare vurderes av KRUGE til ikke å være i salgbar stand, avvises denne. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering.

  • Avviste returvarer vil bli skrotet av KRUGE. Håndteringskostnader vil bli belastet.
  • Ikke lagerførte, skaffe-/diversevarer og spesialproduserte varer tas ikke i retur.
  • Retur skjer for KUNDENS regning og risiko. Frakt og alle påløpte håndteringskostnader blir belastet KUNDE.
  • Dersom returen aksepteres av KRUGE, belastes minimum 24% returgebyr.
  • Paller og karmer i returforsendelsen vil ikke bli kreditert.
  • Samlet vareverdi må overstige kr. 500,-
  • Faktura- eller ordrenummer, samt returnummer, skal oppgis ved alle henvendelser.

Versjon 4 Spikkestad 14. september 2022

 

Last ned pdf