Kvalitet, Miljø og HMS

Hensikt

Politikken uttrykker hva vi ønsker å oppnå med vårt kvalitets- og HMS-arbeid og den forplikter samtlige ledere og medarbeidere. 

Omfang

Hele ledelsessystemet

Henvisning til krav

ISO 14001:2015  - Sertifisering av ledelsessystem for miljø
4.2.1 / 5.2.1 / 7.1

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse. Kruge dokumenterer virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid.

 

ISO 45001:2018 - Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø
Internkontrollforskriften § 5 pkt. 4

ISO 45001 gir Kruge et godt verktøy for å sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge og redusere sykdom og skade.

 

ISO 9001:2015  - Sertifisering av kvalitetssystem
0.4 / 4.2 / 5.2.1 / 7.1.4

Kruge jobber målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. Vår ISO 9001-sertifisering bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som vil slå positivt ut på bunnlinjen.

 

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 4

 

Definisjon

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er fire komponenter som vanligvis inngår i en ansvarlig og bærekraftig virksomhet. Det handler om å drifte virksomheten på en hensynsfull måte, som sikrer helse og sikkerhet for mennesker, som bidrar til å bevare miljøet, og som samtidig garanterer kvaliteten på de produkter og tjenester som tilbys i markedet.

 

Bakgrunn

En bærekraftig virksomhet, betyr for Kruge å kunne levere høy kvalitet på en mest mulig effektiv måte, samtidig som vi verner om ressursene. Som et ledd i våre forsøk på å forbedre styringen av det vi gjør, pågår et kontinuerlig arbeid for systematisk å sikre at alle deler av vår virksomhet, oppfyller kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 samt med de tilhørende juridiske og regulatoriske krav.

 

Kruge følger de lover og forskrifter som gjelder i det enkelte land, og som kan knyttes til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Ved å følge retningslinjene nedenfor sikrer vi at vi driver en ansvarlig forretning: 

 • Vi ønsker å være et forbilde i bransjen når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. I vår virksomhet har vi fokus på at alle skal komme seg trygt hjem etter hver arbeidsdag, og at ingen skal utsettes for fare hverken ved våre arbeidsplasser eller når de er på tjenestereiser. Ledelsen jobber tett med bedriftens verneombud for å oppnå dette.
 • Vår visjon er at det ikke skal oppstå skader på mennesker eller miljø, som følge av vår virksomhet.
 • Vi har høyt fokus på sikkerhet på arbeidsplassen. , Vår kultur skal understøtte en trygg måte å arbeide på, både i og utenfor selve arbeidsstedet. Ledelsen jobber tett med bedriftens verneombud og tillitsvalgt for å oppnå dette.
 • Vi skal fokusere på mer risikoanalyse blant de som er på veien og på byggeplasser. (Risikoanalyse)
 • Vi foretar risikoanalyser med bedriftens verneombud for å unngå ulykker i fremtiden. Vi følger opp hendelser, ulykker og sykefravær på alle nivåer.

Den øverste ledelsen skal etablere, implementere og vedlikeholde dette arbeidet og  sammen med de ansatte sørge for en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte trives. Denne politikken omfatter også en forpliktelse til konferering og deltakelse fra arbeidstakere, og/eller arbeidstakernes representanter.

Kvalitet og HMS politikken gjennomgås årlig med alle ansatte etter av den årlige strategisamlingen i april. Dette for å sikre at alle ansatte kjenner til og forstår denne politikken - og at den er relevant for oss alle.  

 

 _______________________________________________

 

ISO 14001:2015  - Sertifisering av ledelsessystem for miljø

Miljøpolitikk beskriver hvordan vi ønsker å drive virksomheten med hensyn til vår samlede miljøprestasjon.

Kruge ønsker å drive virksomheten mest mulig miljøvennlig gjennom fornuftige prioriteringer og tiltak som støtter FN's bærekraftsmål.

 

Dette vil vi oppnå ved å:

 • Jobbe for å stake ut kursen vår mot lavutslippssamfunnet via vårt klimaveikart.
 • Etterleve NS-EN ISO 14001:2015 og EU taxonomy.
 • Etterleve ESG* krav stilt fra Ernströmgruppen AB (våre eiere) som beskrevet i Position Green.
 • Sette SMARTE miljømål og følge disse opp aktivt.
 • Jobbe proaktivt med våre leverandører for å redusere Scope 3** i verdikjeden vår (innkjøp, transport, avfall og energi)
 • Jobber aktivt i vår bærekraftsgruppe, med fast innslag på allmøtene med oppdatering fra bærekraftsgruppa.
 • Vi ønsker å dokumentere miljøbelastningen på alle våre produkter og tjenester   .
 • Stadig forbedre vår miljøpolicy.

*ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold. ESG-kriterier utgjør et tredelt fokus på ikke-finansielle hensyn, som investorer og andre interessenter bruker for å vurdere og rangere selskapets evne til å ivareta klima/miljø, sosiale forhold og rettigheter, og ansvarlig og etisk forretningsstyring. 
**Scope 3 - Andre indirekte utslipp. Scope 3 er frivillig å rapportere på i et klimaregnskap, men for mange virksomheter er det den største delen av klimapåvirkningen. 

 

ISO 45001:2018 - Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø

Helse-, miljø- og sikkerhetspolitikken beskriver hvordan vi arbeider for kontinuerlig å redusere risiko i forhold til våre medarbeideres helse, trivsel og sikkerhet.

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være en kontinuerlig prosess hvor vi må arbeide sammen for å oppnå best mulig arbeidssituasjon for alle.

 

Hovedmålsetningene våre er:

 • HMS arbeidet drives i samarbeid med de ansatte.
 • Ledelsen skal sammen med de ansatte sørge for en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte trives.
 • Det er viktig for oss å unngå ulykker, og vi skal derfor forebygge ulykker og helseskader.
 • Vi stiller og forventer at ESG krav (environmental, social & governance) hos våre leverandører er ivaretatt i deres drift. Dette blir gjenstand for diskusjon på årlige forhandlinger og leverandør evalueringer.ISO 9001:2015  - Sertifisering av kvalitetssystem

Kvalitetspolitikken uttrykker hva vi ønsker å oppnå med vårt kvalitetsarbeid og den forplikter hele organisasjonen.

Hovedmålsetningene våre er:

 • Vår virksomhet skal være lønnsom for å sikre vår kvalitet også for fremtiden.
 • Vi skal ha kundefokus.
 • Vi skal holde det vi lover.
 • Produkter skal oppfylle gjeldende myndighets krav, selv når disse ikke spesifiseres av kunden.
 • Vi skal velge produkter som er minst mulig miljøbelastende og søke å gradvis påvirke eller erstatte produkter og systemer vi mener kan forbedres.
 • Kontinuerlig jobbe med innovativ utvikling av sortiment gjennom forbedringer og nyskapninger.

 

‘Rør Support’ kvalitetsmerke
Rørkvalitetsmerke. Angir ytelse og
kvalitet på rørklammer, konsoller,
montasjeskinner og tilbehør som har blitt testet på uavhengige testinstitutter.
‘Brann-testet rørsupport’
kvalitetsmerke
Kvalitetsmerket er gitt til produkter som oppfyller de høye kravene til branntestet rørsupport.

VdS Godkjenning
Komponentene testes og godkjennes i henhold til de gyldige VdS-retningslinjene for brannslukningsanlegg.
LGA testet kvalitet
Simotec rørsupport er testet av TÜV Rheinland. I overensstemmelse med
relevante regler og forskrifter for
konstruksjon av rørstrekk er
dokumentert.
FM Godkjenning
FM-godkjenning står for en verdens-
omspennende testing og sertifiserings-
tjeneste av høy kvalitet. FM sertifikater garanterer at installasjoner og produkter oppfyller høyeste kvalitet og
sikkerhetsstandarder.
European Technical Approval (ETA)
ETA er et generelt anerkjent sertifikat for den tekniske nytte til et byggprodukt iht. til forskriften om byggevarer i EUs medlemsstater.
CE merke
Med CE-merket, bekrefter produsenten
at produktet er i overensstemmelse med de relevante europeiske direktiver, forskrifter og harmoniserte europeiske standarder
Karlsruhe Institute of Technology
SiFramo supportsystem er testet av KIT. Overensstemmelse med de relevante
reglene for stålkonstruksjoner er
dokumentert.
Kiwa TI
(Tidl. Teknologisk Institutt)
Produkter er testet iht. definerte krav og spesifikasjoner.

NS-EN ISO 9001:2015
Ledelsessystemer for kvalitet. 
Standarden er basert på to kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

StartBANK

Et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen

 NS-EN ISO 14001:2015
Ledelsessystemet for miljø.
Standarden er basert på to kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

NS-ISO 45001:2018
Ledelsessystemet for arbeidsmiljø.
Målet med ISO 45001 er reduksjon av yrkesskader og sykdommer, inkludert fremme og beskyttelse av fysisk og mental helse.

   

 

Ansvar

Alle medarbeidere er forpliktet til å følge de lover, forskrifter, myndighetskrav og retningslinjer som gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Å bryte med disse retningslinjene kan innebære disiplinære sanksjoner. Til syvende og siste er det Kruges ledere som er ansvarlige for at disse retningslinjene er kommunisert til ansatte, og til relevante eksterne parter, for å fremme en bredere kunnskap om og bruk av disse retningslinjene. Når det gjelder ISO-standarder, er det i siste instans Kruges ledere som er ansvarlige for å knytte til seg de ressursene og fremskaffe den informasjonen, som behøves for å implementere disse standarder.

 

Kruges ansatte har til enhver tid tilgang til vårt styringssystem AM System hvor de blant annet finner vår personalhåndbok «Kruges lille blå».