HMS politikk

Hensikt

Politikken uttrykker hva vi ønsker å oppnå med vårt kvalitets og HMS arbeid og den forplikter samtlige ledere og medarbeidere. 

Omfang

Hele ledelsessystemet

Henvisning til krav

KRAV

ISO 9001:2015: 0.4 / 4.2 / 5.2.1 / 7.1.4

ISO 14001: 4.2.1 / 5.2.1 / 7.1

ISO 45001: 4.2 / 5.2 / 7.1

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 4

Definisjon

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er fire komponenter som vanligvis inngår i en ansvarlig og bærekraftig virksomhet. Det handler om å drifte virksomheten på en hensynsfull måte, som sikrer helse og sikkerhet for mennesker, som bidrar til å bevare miljøet, og som samtidig garanterer kvaliteten på de produkter og tjenester som tilbys i markedet.

 

Bakgrunn

En bærekraftig virksomhet, betyr for Kruge å kunne levere høy kvalitet på en mest mulig effektiv måte, samtidig som vi verner om ressursene. Som et ledd i våre forsøk på å forbedre styringen av det vi gjør, pågår et kontinuerlig arbeid for systematisk å sikre at alle deler av vår virksomhet, oppfyller kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 samt med de tilhørende juridiske og regulatoriske krav.

 

Kruge følger de lover og forskrifter som gjelder i det enkelte land, og som kan knyttes til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Ved å følge retningslinjene nedenfor sikrer vi at vi driver en ansvarlig forretning: 

 • Vi ønsker å være et forbilde i bransjen når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. I vår virksomhet har vi fokus på at alle skal komme seg trygt hjem etter hver arbeidsdag, og at ingen skal utsettes for fare hverken ved våre arbeidsplasser eller når de er på tjenestereiser. Ledelsen jobber tett med bedriftens verneombud for å oppnå dette.
 • Vår visjon er at det ikke skal oppstå skader på mennesker eller miljø, som følge av vår virksomhet.
 • Vi har høyt fokus på arbeidsplass-sikkerhet, og vår kultur skal understøtte en trygg måte å arbeide på, både i og utenfor selve arbeidsstedet. Ledelsen jobber tett med bedriftens verneombud og tillitsvalgt for å oppnå dette.
 • Vi skal delta i ulike næringsinitiativer med sikte på å styrke sikkerheten i vår bransje.
 • Vi arbeider aktivt med risikostyring. Vi arbeider hele tiden for å eliminere all risiko i vårt arbeidsmiljø.
 • Vi foretar systematiske risikoanalyser og risikovurderinger, både med hensyn til de mest innlysende risikoene, den fysiske sikkerheten på vei samt på alle øvrige arbeidsmiljørisikofelt sammen med bedriftens verneombud.
 • Vi samler og analyserer informasjon om ulykker og hendelser, for å unngå nye ulykker i fremtiden. Vi følger opp hendelser, ulykker og sykefravær på alle nivåer.

Den øverste ledelsen skal etablere, implementere og vedlikeholde dette arbeidet og  sammen med de ansatte sørge for en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte trives.

 

Denne policyen omfatter også en forpliktelse til konferering og deltakelse fra arbeidstakere, og/eller arbeidstakernes representanter.

 

Kvalitet og HMS politikken gjennomgås årlig med alle ansatte etter av den årlige strategisamlingen i april. Dette for å sikre at alle ansatte kjenner til og forstår denne politikken - og at den er relevant for oss alle.  

 


Kvalitets policy

Kvalitetspolicy uttrykker hva vi ønsker å oppnå med vårt kvalitetsarbeid og den forplikter hele organisasjonen.

 

Hovedmålsetningene våre er:

 • Kundefokus
 • Produkter vi leverer, og tjenester vi yter skal oppfylle kundenes forventninger
 • Produkter skal oppfylle gjeldende offentlige krav, selv når disse ikke spesifiseres av kunden
 • Vi skal velge produkter som er minst mulig miljøbelastende og søke å gradvis påvirke eller erstatte produkter vi mener kan forbedres.
 • Vår virksomhet skal være lønnsom for å sikre vår kvalitet også for fremtiden


Miljø policy

Miljøpolicy beskriver hvordan vi ønsker å drive virksomheten med hensyn til vår samlede miljøprestasjon.

 

Kruge ønsker å drive virksomheten mest mulig miljøvennlig gjennom fornuftige prioriteringer og tiltak som støtter Paris avtale & COP26.

Dette vil vi oppnå ved å:

 • Etterleve NS-EN ISO 14001:2015 og EU taxonomy
 • Etterleve ESG krav stilt fra Ernströmgruppen AB (våre eiere) som beskrevet i Position Green.
 • Sette SMARTE miljømål og følge disse opp aktivt
 • Jobbe proaktivt med våre leverandører for å redusere Scope 3 i verdikjeden vår (innkjøp, transport, avfall og energi)
 • Aktivt "coaching" av våre medarbeidere slik at bærekraftig tankegang er en del av deres hverdag
 • Alle nye prosjekter skal vurderes i forhold til ytre og indre miljø
 • Dokumentere miljøbelastningen på alle våre produkter og tjenester   
 • Stadig forbedre vår miljøpolicy

 

HMS policy

Helse-, miljø og sikkerhetspolicy beskriver hvordan vi arbeider for kontinuerlig å redusere risiko i forhold til våre medarbeideres helse, trivsel og sikkerhet.

 

HMS arbeidet drives i samarbeid med de ansatte. Ledelsen skal sammen med de ansatte sørge for en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte trives. Det er viktig for oss å unngå ulykker, og vi skal derfor forebygge ulykker og helseskader. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være en kontinuerlig prosess hvor vi må arbeide sammen for å oppnå best mulig arbeidssituasjon for alle.

 

Vi stiller og forventer at ESG krav (environmental, social & governance) hos våre leverandører er ivaretatt i deres drift. Dette blir gjenstand for diskusjon på årlige forhandlinger og leverandør evalueringer.

 

Ansvar

Alle medarbeidere er forpliktet til å følge de lover, forskrifter, myndighetskrav og retningslinjer som gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Å bryte med disse retningslinjene kan innebære disiplinære sanksjoner. Til syvende og siste er det Kruges ledere som er ansvarlige for at disse retningslinjene er kommunisert til ansatte, og til relevante eksterne parter, for å fremme en bredere kunnskap om og bruk av disse retningslinjene. Når det gjelder ISO-standarder, er det i siste instans Kruges ledere som er ansvarlige for å tilknytte seg de ressursene og fremskaffe den informasjonen, som behøves for å implementere disse standarder.

 

 

Har du mistanke om at Kruge på en eller annen måte bryter disse retningslinjene? Ta kontakt med din nærmeste leder eller administrerende direktør.

 

Åpenhetsloven

Les mer HER